DIRECTOR / ASSISTANT DIRECTOR OF ARCHITECTURE

Opatija, Hrvatska

U Liburnia Hotels & Villas,  redefiniramo iskustvo koje pružamo gostima kroz našu kolekciju jedinstvenih hotela i vila smještenih u nekim od najslikovitijih odredišta duž netaknute obale rivijere Sjevernog Jadrana. S našim bogatim iskustvom koje seže unatrag 75 godina, prepoznati smo po našoj nepokolebljivoj posvećenosti kreiranju nezaboravnih uspomena za naše goste. Naš raznovrsni portfelj od 18 objekata nudi niz smještaja, od elegantnih butik hotela do luksuznih vila uz more, od kojih svaka od njih nudi jedinstveni spoj moderne udobnosti i autentičnog šarma. U središtu našeg poslovanja djeluje tim profesionalaca u ugostiteljstvu - pokretačka snaga iza našeg uspjeha - koji nastoji stvoriti okruženje koje cijeni izvrsnost i potiče osnaživanje djelatnika. Dok se nastavljamo širiti i razvijati, aktivno tražimo talentirane pojedince, strastvene ugostitelje koji žele rasti s nama. Zajednička misija nam je  postati najprogresivniji Lifestyle ponuđač u regiji. Dođite i pridružite nam se u našoj potrazi za usponom i dostizanjem ovog inspirativnog vrha.

Kako naša kompanija kreće u novo poglavlje rasta, imamo potrebu proširiti naše sposobnosti za osmišljavanje i razvoj atraktivnih, funkcionalnih i održivih hotelskih proizvoda. Stoga tražimo vizionarskog direktora za arhitekturu koji bi se pridružio Liburnia Hotels & Villas i upravljao našim dizajnerskim i arhitektonskim zalaganjima diljem našeg vrijednog portfelja. Primarna odgovornost Direktora za arhitekturu je upravljanje razvojem portfelja izgradnje i obnove Liburnia Hotels & Villas. Idealni kandidat predvoditi će konceptualizaciju, razvoj i izvedbu arhitektonskih projekata koji odražavaju  našu predanost razvoju jedinstvenih i održivih ugostiteljskih proizvoda. Ova uloga je tvoja prilika biti dio kompanije unutar arhitektonske i dizajnerske funkcije koja nadzire strategiju dizajna, razvoj prototipa, podršku dizajnu, optimizaciju troškova i nabavu dizajna.

GLAVNE ODGOVORNOSTI:

Strategija dizajna i razvoj prototipa:

 • Razvijati i provoditi sveobuhvatne dizajnerske i arhitektonske strategije koje su u skladu s etosom i vrijednostima brenda Liburnia Hotels & Villas, spektrom smještaja, kategorijama proizvoda i dugoročnim ciljevima tvrtke.
 • Udružiti se s timom pružatelja tehničkih usluga kako biste osigurali da je vizija dizajna usklađena s cjelokupnom strategijom proizvoda i može pružiti optimalno iskustvo ciljanim gostima.
 • Razvijati troškovno učinkovite i segmentno konkurentne prototipove za sve brendove ili kategorije proizvoda u svim segmentima, uključujući stalna usavršavanja postojećih prototipova i potencijal za nove prototipove brendova i kategorije proizvoda.
 • Identificirati industrijske partnere koji će podržati stalne inovacije u ugostiteljskom prostoru, testirati nove proizvode i koncepte i rast tijekom vremena.
 • Kontinuirano biti u tijeku s razvojem industrije i razumjeti tržišne uvjete koji utječu na financijske rezultate hotela i povrat uloženih sredstava.

Podrška dizajnu:

 • Nadgledati građevinske aktivnosti i preuzeti odgovornost nad svim dizajnerskim i arhitektonskim projektima, nadzirući svaku fazu od početka do završetka, istovremeno osiguravajući poštivanje proračunskih ograničenja, rokova i mjerila kvalitete.
 • Koordinirati komunikaciju s projektnim konzultantima i pružiti smjernice za projektiranje te voditi proces pregleda i odobravanja dizajna, uključujući procjenu dostavljenih nacrta i specifikacija od strane arhitektonskog tima dodijeljenog projektu, kako bi se osiguralo da nacrti, projektna ili građevinska dokumentacija i prezentacije dizajna budu u skladu sa standardima brenda, kategorijom proizvoda, regulatornim standardima i prevladavajućim industrijskim standardima.
 • Pružati pomoć u rješavanju problema dizajna kako se pojave, u suradnji s arhitektima i konzultantima.
 • Redovito izvještavati o statusu projekta izvršnu upravu, tehničke službe i projektne timove i osigurati predviđanja za sve aspekte dizajna i isporuku programa.
 • Besprijekorno surađivati s operativnim, marketinškim i financijskim timovima kako bi  integrirali dizajn i arhitektonska razmatranja u sveobuhvatne poslovne strategije i inicijative.

Optimizacija troškova:

 • Surađivati s procjeniteljima troškova kako biste optimizirali prototipove brendova i odabire dizajna te osigurali pristupačnu strategiju u kategorijama proizvoda iz perspektive arhitekture i dizajna.
 • Razviti i strukturirati grubu procjenu uloženih resursa i troškova  (ROM) za projekte ili osigurati pripremu detaljnih procjena troškova za projekte kako bi se izvršnom timu omogućilo donošenje informiranih odluka.
 • Njegovanje  i upravljanje odnosima s vanjskim prodavačima, izvođačima i dobavljačima, pregovarajući o povoljnim uvjetima i ugovorima za nabavu visokokvalitetnih materijala i usluga unutar proračunskih parametara.

Nabava dizajna:

 • Suradnja s konzultantima za dizajn u ugostiteljstvu kako biste osmislili i stvorili strategije dizajna i/ili prototipove proizvoda te ih oživjeli.
 • Provođenje vizije dizajna u identificiranju odgovarajućih i/ili odobrenih  FF&E artikala  – dugotrajne imovine (namještaj, instalacije i oprema) i OS&E artikala ( potrošna roba i oprema)  ili proizvođača, u suradnji s odjelom nabave Liburnia Hotels & Villas grupacije,  te vanjskim dobavljačima.

ZAHTJEVI KOJIMA KANDIDAT TREBA UDOVOLJITI

Obrazovanje:

 • Diploma ili magisterij iz arhitekture ili srodnog područja.

Iskustvo:

 • Iskustvo u projektiranju u ugostiteljstvu i dokazano iskustvo uspješnog rada u dizajnu i arhitekturi unutar ugostiteljskog sektora, bilo da se radi o hotelskoj tvrtki ili arhitektonskoj tvrtki s fokusom na hotelsku industriju.
 • Višestruko iskustvo i poznavanje industrije u hotelijerstvu, arhitekturi i dizajnerskim uslugama.
 • Sposobnost točne procjene trajanja projekta i sprječavanja potencijalnih zamki na temelju iskustva, analize rasporeda i interakcije s drugim dionicima.
 • Snažne vještine upravljanja projektima, s iskustvom u nadziranju arhitektonskih projekata od zamisli do završetka.
 • Prethodno iskustvo u vođenju timova arhitekata, dizajnera i konzultanata.
 • Poznavanje arhitektonskog softvera i alata za dizajn.
 • Značajno iskustvo u razvoju perspektiva i inovacijama s objektivom za arhitekturu i dizajn kako bi se pružilo definirano iskustvo.

Vještine i znanja:

 • Kreativno razmišljanje i sposobnost inovacije u dizajnerskim konceptima i rješenjima.
 • Sposobnost inovativnog razmišljanja i predviđanja novih trendova.
 • Poznavanje principa i praksi održivog dizajna.
 • Razumijevanje regulatornih zahtjeva koji se odnose na ugostiteljsku arhitekturu.
 • Izvrsne komunikacijske, pregovaračke i međuljudske vještine.
 • Fleksibilnost u uvođenju promjena i radu u matričnoj organizaciji.
 • Obraćanje pažnje na detalje i predanost održavanju standarda visoke kvalitete.At Liburnia Hotels & Villas, we redefine the hospitality experience through our collection of exquisite hotels and villas nestled in some of the most picturesque destinations along the pristine coast of the Riviera in the North Adriatic. With our rich heritage spanning over 75 years, we are renowned for our unwavering commitment to creating unforgettable memories for our guests. Our diverse portfolio of 18 properties features a range of accommodations, from elegant boutique hotels to lavish seaside villas, each offering a unique blend of modern comforts and authentic charm. At the heart of our operations lies a passionate team of hospitality professionals – a driving force behind our success – who are striving to create an environment that values excellence and promotes empowerment. As we continue to expand and evolve, we actively seek talented individuals who are passionate about hospitality and eager to grow with us. Together, we are on a mission to become the most progressive lifestyle provider in the region. Come and join us in our quest to climb and reach this inspiring summit!


As our company embarks on a new growth chapter, we need to expand our capabilities to conceptualize and develop attractive, functional, and sustainable hospitality products. Hence, we are seeking a visionary Director of Architecture to join Liburnia Hotels & Villas and lead our design and architectural endeavors across our esteemed portfolio. The primary responsibility of the Director of Architecture is to manage the development of a portfolio of building and renovation projects for Liburnia Hotels & Villas. The ideal candidate will spearhead the conceptualization, development, and execution of architectural projects that reflect our commitment to developing unique and sustainable hospitality products. This role is your chance to be part of an in-house Architecture & Design function that oversees design strategy, prototype development, design support, cost optimization, and design procurement.

 

Key Responsibilities: 

 

Design Strategy & Prototype Development:

 • Develop and execute comprehensive design and architectural strategies that align with Liburnia Hotels & Villas' brand ethos and values, lodging spectrum, product categories, and the company’s long-term objectives.
 • Partner with the Technical Services team to ensure the design vision aligns with the overall product strategy and can deliver optimal experiences to target guests.
 • Develop cost-effective and segment-competitive prototypes for all brands or product categories across all segments, including ongoing refinements to existing prototypes and potential for new brand prototypes and product categories.
 • Identify industry partners to support ongoing innovation in the hospitality space, testing new products and concepts and scaling over time.
 • Continuously keep up to date on industry developments and understand market conditions impacting hotel financial performance and returns.

 

Design Support:

 • Oversee construction activities and take ownership of all design and architectural projects, overseeing every phase from inception to completion, while ensuring adherence to budgetary constraints, deadlines, and quality benchmarks.
 • Coordinate communication with project consultants and provide design guidance and lead design review and approval process, including assessment of the submitted drawings and specifications by the architecture team assigned to a project, so to ensure that design plans, project or construction documents, and design presentations comply with brand standards, product category, regulatory standards, and prevailing industry standards.
 • Assist in the solving of design problems as they arise in concert with architects and consultants.
 • Accurately communicate project status regularly to the Executive, Technical Services, and Project Teams, and provide projections for all design aspects and program delivery.
 • Collaborate seamlessly with operations, marketing, and finance teams, to integrate design and architectural considerations into overarching business strategies and initiatives.


Cost Optimization:

 • Work with cost estimators to optimize brand prototypes and design selections to ensure affordable strategy across product categories from an Architecture & Design perspective.
 • Develop and structure a Rough Order of Magnitude (ROM) for projects or ensure the preparation of detailed cost estimates for projects to enable the Executive Team to make informed decisions.
 • Cultivate and manage relationships with external vendors, contractors, and suppliers, negotiating favorable terms and agreements to procure high-quality materials and services within budgetary parameters.


Design Procurement:

 • Work with hospitality design consultants to ideate and create design strategies and/or product prototypes and bring them to life.
 • Execute on the design vision in identifying appropriate and/or approved FF&E and OS&E items or manufacturers, by partnering with the Group’s Procurement and external vendors.


Candidate Requirements:


Education:

 • Bachelor's or Master's degree in Architecture or related field.


Experience:

 • Experience in hospitality design roles and a proven track record of successful work in design and architecture within the hospitality sector, be it with a hotel company or an architecture firm with a focus on the hotel industry.
 • Multi-faceted experience and industry knowledge in hospitality, architecture, and design services.
 • Ability to accurately estimate project duration and pre-empt potential pitfalls based on experience, scheduling analysis, and interaction with other stakeholders.
 • Strong project management skills, with experience overseeing architectural projects from conception to completion.
 • Previous experience managing teams of architects, designers, and consultants.
 • Familiarity with architectural software and design tools.
 • Significant experience in developing perspectives and innovating with a lens for architecture and design to deliver on a defined experience.


Skills & Knowledge:

 • Creative thinking and the ability to innovate in design concepts and solutions.
 • Ability to think innovatively and anticipate emerging trends.
 • Knowledge of sustainable design principles and practices.
 • Understanding of regulatory requirements related to hospitality architecture.
 • Excellent communication, negotiation, and interpersonal skills.
 • Flexibility in making changes and working in a matrix-based organization.
 • Attention to detail and a commitment to maintaining high-quality standards.

DIRECTOR / ASSISTANT DIRECTOR OF ARCHITECTURE

Opis posla

DIRECTOR / ASSISTANT DIRECTOR OF ARCHITECTURE

Osobne informacije
Profesionalne informacije